Iskolánkról
Csak annyit ígérünk, amennyit teljesíteni tudunk

Bemutatkozás

Iskolánk 1961-ben épült, 16 tantermes téglaépület. Tágas udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek.
2023 szeptemberében a 63. tanévet kezdtük el. Jelenleg az iskolában 11 alsó tagozatos, 11 felső tagozatos tanulócsoport és 13 napközis csoport működik. Az osztályok átlaglétszáma 23 fő körül van. Az iskola tantestülete stabil, a tanítók és tanárok többsége évek óta iskolánkban tanít. A több mint 45 fős tantestület tagjai közül számosan szakvizsgával, több diplomával rendelkeznek.


Fontos a nevelés...

Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet tervszerűen végezni, ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait. Ezek:
• az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a matematikai és természettudományos gondolkodás, a digitális kompetencia, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése;
• a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása;
• ösztönzés az ismeretszerzésre és az alkalmazásra;
• a tanulók önismeretének, jellemének formálása;
• az egészséges életmód tartalmának megismertetése;
• a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;
• az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével.


...az alapozás...

Alsó tagozaton az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel, a matematikai gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban használható ismereteket, alapokat adnak.
Elsőseink az ún. Meixner-módszerrel sajátítják el az olvasást. Az alsóbb évfolyamokon igyekszünk úgy alapozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a gyerekek a felsőbb osztályba.


...az idegennyelv-ismeret...

Az iskola elnevezésében is megjelenik specialitásunk, mely szerint harmadik osztálytól kezdve emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen iskolánkban már 1971-ben elkezdtük tanítani az angolt. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy a gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak. Első és második osztályban – a kötelező órákon túl – angol nyelvi fakultációs foglalkozást kínálunk a gyerekeknek. 7-8. osztályban második idegen nyelv tanulására nyújtunk lehetőséget, valamint angolból nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokat szervezünk.


...az informatika oktatása...

Fontos feladatunk a digitalizáció által kínált lehetőségek bemutatása, gyakoroltatása. Iskolánkban hangsúlyt helyezünk a digitális eszközök használatára, az információszerzés új formáinak gyakoroltatására, amihez jó feltételeket teremt a nemrég kialakított okostantermünk is. Tanítványaink bontott csoportban tanulják a digitális kultúra tantárgyat. Felső tagozaton robotprogramozás szakkört indítunk.


...a szabadidő tartalmas eltöltése...

Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente – ha a szülők vállalják a költségeket – felső tagozaton egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a nemzeti ünnepekre készített műsorra.
Iskolánk tornatermében, valamint az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk lehetőséget minél több gyereknek a mozgásra. Az alagsorban kialakított tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére áll. Tanítványaink birtokba vették az iskola új, 1100 négyzetméteres, modern, ideális feltételeket biztosító tornacsarnokát. Az iskolánkban működő kosárlabda-, röplabda-foglalkozások is lehetőséget adnak a testedzésre. Délutánonként az alsósok birkózó edzésre járhatnak. Rendszeresen visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre.


...a differenciált fejlesztés

Célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és versenyképessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fejeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére. Többféle lehetőséget kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál jobban elmélyülni. (szakkörök, versenyre való felkészítés, differenciált foglalkozás stb.)Eredmények

Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a neves gimnáziumokba, a jó hírű szakgimnáziumokba. A visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt a gyerekek jórészt megtartják az új iskolában is. A 2022/2023-as tanévben nyolcadikos tanulóink közül 21-en gimnáziumba, 24-en technikumba nyertek felvételt, két fő szakgimnáziumban tanult tovább. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jutott be. A 2001 óta folyamatosan monitorozó országos kompetenciamérések eredményei nem egyszeri kiugró teljesítményt, hanem folyamatos, egyenletes jó eredményt jeleznek. Gyermekeink valamennyi országos mérés esetében, valamennyi évfolyamon, valamennyi területen, magasan az országos átlag és a budapesti átlag felett teljesítettek.Programok a leendő elsősöknek és szüleiknek

Programjainkat az iskola honlapján hirdetjük meg.