Házirend

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1046 Budapest, Fóti út 66.

OM-azonosító: 034 864
Tel.: +36 1 233-1018, Fax: +36 1 233-1018
www.fotiu.hu
Változat: 3.3

Ikt. sz: B/011/2021/O.

Iskolánk házirendje arra hívja fel a figyelmeteket, hogy mely szabályokat kell betartanotok ahhoz, hogy az iskolában jól érezzétek magatokat. Természetesen jogaitok is vannak, amelyeket érvényesíthettek, a kötelességeiteket pedig teljesítenetek kell.

I. A tanulók jogai

A tanulás és az iskolában végzett munka személyes jogod és felelősséged. Ezt a jogodat egyéni munkarendben is érvényesítheted.

Javaslataiddal részt vehetsz az iskolai élet formálásában, iskolánk házirendjének összeállításában, módosításában, melyet az évente összehívott diákközgyűlésen kezdeményezhetsz.

Véleményedet, javaslataidat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőid útján közölheted az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel.

Részt vehetsz az iskolai diákönkormányzat munkájában. A diákönkormányzat ülésein osztályodat két tanuló képviselheti, aki elmondhatja közössége véleményét, és a diákönkormányzat határozatairól tájékoztatja diáktársait.

A tanulás közben felmerülő problémáiddal az iskola bármely tanítójához, tanárához (az iskola diákönkormányzatot segítő tanárához, gyermekvédelmi felelőséhez, pályaválasztási felelőséhez, pszichológusához, igazgatóhelyetteseihez, igazgatójához) fordulhatsz segítségért.

Az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója az iskolagyűlésen, a tanítók, szaktanárok a szakórákon, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatnak benneteket.

Az iskola helyiségeit, létesítményeit (tantermeit, tornatermét, folyosóit, ebédlőit, sportpályáit) rendeltetésszerűen, pedagógus felügyelete mellett vagy utasítására használhatod. A tanórán kívüli alkalmakra az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettesek adnak engedélyt.

Az 1-6. évfolyamos gyerekeknek biztosítjuk a napközi otthoni ellátást. A hetedikeseknek, nyolcadikosoknak tanulószobai foglalkozást szervezünk. Az iskolai étkeztetést mindenki igénybe veheti.

Az étkezést lemondani a megelőző napon 815-ig az interneten vagy a +36 1 233-1018-as telefonszámon lehet. A lemondott étkezési díjak jóváírása a következő hónapban történik meg.

Ingyenes tankönyvre a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a tanulók.

Érdeklődési körödnek megfelelően fakultációs foglalkozásokra, szakkörökre, önköltséges tanfolyamokra, fejlesztő foglalkozásokra járhatsz, amelyeket az iskola minden év szeptemberében hirdet meg, s amelyekre a tanítóknál, szaktanároknál lehet jelentkezni. Fakultációs foglalkozásra a felvétel írásbeli szülői kérésre történik, a jelentkezés egész tanévre szól, és a foglalkozáson való részvétel kötelező.

Egyéb érdeklődési területet érintő közös tevékenység megszervezésére az iskolában diákkörök (pl. önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.) működhetnek. A diákkörök létrehozására a megelőző tanév végéig javaslatot tehet az iskola igazgatójának bármely tanuló, szülő, nevelő. A javasolt diákkör létrehozásáról az adott lehetőségek figyelembevételével az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

A könyvtárat nyitvatartási időben veheted igénybe. A kölcsönzött könyvekkel a tanév végéig számolj el! Választhatsz az iskola nyújtotta sportolási lehetőségek közül. Az iskolai sportlétesítményeket a nevelők engedélyével és felügyeletével használhatod.

II. Az iskolai élet szabályai

Az alábbi magatartási szabályokat az iskolában és az iskolán kívüli közös programok (kirándulás, színházlátogatás, erdei iskola stb.) alatt kell betartanod.

Külsőd mindig tiszta és ápolt legyen! Öltözködésed, hajviseleted célszerűen illeszkedjék iskolai tevékenységedhez! Kerüld a szépítőszerek és a balesetveszélyes ékszerek használatát, a feltűnést keltő megjelenést!

Az iskola a munkahelyed, ahol október 1-től május 1-ig köpenyt viselünk. Iskolaköpenyed legyen mindig tiszta! Az iskola tisztaságának megóvása érdekében váltócipőt használunk. Ünnepélyeinken fehér blúzt vagy inget és sötét szoknyát vagy nadrágot viselünk.

Ne hozz az iskolába értékes vagy figyelmet elvonó holmikat! Mobiltelefont csak saját felelősségedre tarthatsz magadnál, hiszen annak biztonságos tárolására nincs lehetőség. A telefont és a saját tulajdonodban lévő infokommunikációs eszközöket az iskolában nem használhatod, ki kell kapcsolnod, kivéve, ha azzal a pedagógus felszólítására az órán dolgozol. Az oktató-nevelő munkához nem szükséges tárgyak károsodása, elvesztése esetén az anyagi kár a tulajdonost terheli.

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatod.

Az iskolában és az iskolán kívüli foglalkozásokon hang- kép- és videofelvételek készítése csak a pedagógusok engedélyével lehetséges, közzétételüket pedig kizárólag az intézmény vezetője engedélyezheti.

Kötelezően be kell tartani az egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő és óvó rendszabályokat, amelyeket a tanév első óráin az osztályfőnök és a szaktanárok ismertetnek. A balesetet azonnal jelentsd a szaktanárnak vagy az ügyeletes tanárnak!

A dohányzás árt az egészségnek, ezért tilos!

Ne használj durva és csúnya szavakat, kerüld a hangoskodást!

A szándékos rongálást helyre kell hoznod, vagy a kárt meg kell térítened. Ne rongálj!

Ügyelj a környezeted tisztaságára! A tanórák után a szemetet a padból szedd ki! A felelős a mindenkori hetes.

A hetesek feladatai:

–        egy hétig vigyázni az igénybe vett tantermek rendjére és tisztaságára

–        felügyelni a tanterem felszereléseire, az észlelt kárt azonnal jelenteni

–        szellőztetni a termet

–        gondoskodni krétáról, a tábla tisztaságról

–        becsengetés után öt perccel jelenteni az iskola vezetőségének, ha az órát tartó tanár nem érkezett meg az osztályba

–        a hiányzókat jelenteni.

A diákügyeletesek az ügyeletes tanár munkáját segítik, szünetekben és a tanítás megkezdése előtt ellenőrzik a folyosók, lépcsőházak rendjét. Tevékenységük felelősségteljes, figyelmeztetéseiket vedd komolyan!

Társainkat egyenlő partnernek tekintjük életkortól függetlenül. Az iskolában dolgozó valamennyi felnőttnek megadjuk a tiszteletet. Személyiségi, általános emberi jogaik gyakorlásában magatartásunkkal nem korlátozhatjuk sem társainkat, sem nevelőinket.

Az iskola minden szülőnek – a tanuló saját belépési kódjától függetlenül – hozzáférést biztosít az elektronikus naplóhoz. A belépési kódot és a kezdeti jelszót a szülők személyesen vehetik át az osztályfőnöktől. Később a belépési adatok pótlását is az osztályfőnöktől lehet kérni.

Ha hiányzás vagy egyéb komoly ok miatt nem készültél az órára, jelentsd a tanárodnak, kérj segítséget a pótlásra.

Mulasztásodat az iskolába érkezésed utáni első napon (de legfeljebb 8 napon belül) igazolnod kell. A távolmaradás okát a hiányzás első napján az elektronikus naplóban az osztályfőnöknek címezve jelenteni kell. Rendkívüli esetben szüleid évente három napot igazolhatnak. Több napra való indokolt távolmaradásra szüleid előzetesen írásban engedélyt kérhetnek az iskola igazgatójától. Az orvosi igazolás, iskolai kikérő csak a szülő aláírásával együtt érvényes.

Ha a tanórai foglalkozásra időben nem érkezel meg, az késésnek minősül, amelyet igazolni kell. A késések idejét az osztályfőnök összeadja. Amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, az egy igazolt vagy igazolatlan órának felel meg.

Az igazolatlan mulasztás büntetést von maga után. Az első igazolatlan hiányzás után az iskola felszólítja a szülőket, ismételt igazolatlan hiányzás esetén pedig a Kormányhivatal a tanuló szülei ellen szabálysértési eljárást kezdeményez.

Jutalomban részesülhetsz, ha egyéni vagy csoportos versenyeken, vetélkedőkön sikeresen szerepelsz, általában a tanulásban, egy-egy tantárgyban vagy a közösségi életben kiemelkedő teljesítményt nyújtasz; ha magatartásod, szorgalmad példamutató.

Jutalmazási formák a tanév közben:

–        szaktanári, osztályfőnöki, napközis nevelői dicséret

–        igazgatói dicséret

–        igazgatói dicséret az iskola közössége előtt (ünnepélyen, iskolarádióban)

–        oklevelek, jutalomkönyvek, tárgyjutalmak.

Jutalmazási formák a tanév végén:

–        bizonyítványba beírt tantárgyi dicséret

–        bizonyítványba beírt általános tantárgyi munkát elismerő dicséret

–        oklevél, jutalomkönyv

–        igazgatói dicséret az iskola közössége előtt

–        az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola Díszoklevele

–        előterjesztés az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója, vagy a Kiváló Diákközösségi Munkáért díjakra

–        alapítványi díjazások.

A házirendben foglaltak megsértése ill. a súlyosan elítélendő jogellenességek (lopás, a hamisítás, az agresszív magatartás, társak bántalmazása, megalázása, mások egészségét veszélyeztető cselekedet stb.) fegyelmező intézkedéseket vonhat maga után.

A fegyelmező intézkedések fokozatai és formái:

–        szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd osztályközösség előtt

–        bejegyzés az elektronikus naplóba

–        írásbeli figyelmeztetés

–        írásbeli intés

–        igazgatói figyelmeztetés

–        igazgatói intés

–        az osztályban tanító tanárok és a tanuló szülei előtti nevelő célzatú beszélgetés.

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárást a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség együttes kezdeményezésére egyeztető eljárás előzheti meg.

A fegyelmi eljárás fokozatai:

–        megrovás (osztályfőnöki, igazgatói)

–        szigorú tantestületi megrovás

–        meghatározott (nem szociális) kedvezmények, juttatások csökkentése ill. megvonása

–        áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába

–        eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától

–        kizárás az iskolából

Az utolsó három fokozat alkalmazásának feltételeit a 2011. évi CXC. törvény 58. § (5) pontja szabályozza.


A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket a házirend 1. számú melléklete tartalmazza.

A tanítási nap rendje:

A tanítási órák 45 percesek.

Az első tanítási óra 8 05-kor kezdődik.

Légy pontos! Legalább 10 perccel a tanítás megkezdése előtt kell az iskolába érkezned. A tanítási óráról való első három igazolatlan késés osztályfőnöki figyelmeztetőt von maga után. A továbbiakban minden késés a fegyelmezői intézkedések újabb fokozatát jelenti.

Az alsó tagozatosok 730-ig az ügyeleti teremben, ezután a saját osztálytermükben várják a tanítás kezdetét. A szülők gyermekeiket csak az üvegajtóig kísérhetik és ott várhatják meg őket. (Az elsősök szülei tanévkezdéskor egy hétig bekísérhetik gyermeküket a terembe.)

A felső tagozatosok jó idő esetén az udvaron, máskor a földszinti zsibongóban gyülekeznek; az ügyeletes tanár irányításával indulnak az öltözőhelyükre, csengetés után a folyosón sorakoznak. A tanterembe tanároddal együtt lehet bemenni.

Kicsengetés után fegyelmezetten menj az órarend szerinti teremhez, a második emeleti zsibongón ne járj keresztül! A tornaterem megközelítésére a felső tagozatosok ne a földszinti tornatermi folyosót, hanem a hátsó lépcsőt használják! A tanári előtti folyosón csak indokolt esetben lehet tartózkodni!

Akinek a 15-ös teremben, a technika- vagy a számítástechnika-teremben lesz órája, az első emeleti zsibongóban tartózkodjon, tízórai szünetben pedig az ebédlőt vegye igénybe.

A szünetek rendje:

Az első óraközi szünet 15 perces, a második és a harmadik 20-20 perces, a negyedik tíz, az ötödik 5 perces.

Az alsó tagozatosok az első, a felső tagozatosok az első és a második szünetben tízóraizhatnak a tanteremben. Az alsósok a második, a felsősök a harmadik szünetben az udvarra mennek. A többi szünetben a felső tagozatosok a folyosón vagy a zsibongóban legyenek.

Az alsó tagozatosok az udvari szünetben a kavicsos részen és a kézilabdapályán, a felső tagozatosok a felsoroltakon kívül a kosárlabdapályán is tartózkodhatnak.

Az ebédelést 12 órától kezdve a gyermekek tanítási rendjéhez igazodva szervezzük meg. Tanítási időben az iskolából csak osztályfőnököd, esetleg más tanár írásos engedélyével mehetsz el.

Tanítás után felszereléseidet ellenőrizd, ne hagyd a tanteremben!

Hazafelé menet figyelmesen, óvatosan közlekedj! Ne szaladj át az úttesten! Ha a Fóti úton vagy az Iglói utcán át kell menned, csak a lámpa zöld jelzésekor a kijelölt gyalogátkelőhelyen kelj át!

III. Záró rendelkezések:

A házirendet a törvények (rendeletek) előírásai szerint kell felülvizsgálni. A házirend módosítását a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat a saját eljárási rendjének megfelelően kezdeményezheti.

Mindazt, amit a házirend nem tartalmaz, azt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.

A szülő és a tanuló a házirendet a beiratkozáskor, ill. a felső tagozatba lépésekor kapja meg, ez egyben a nyilvánosságra hozatalt is jelenti.

A házirendet 2021. február 02-án a tantestület elfogadta.

Ez a házirend elfogadása után 2021. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2021. február 15.

Mező János, intézményvezető

Letöltés